top of page

Algemene Voorwaarden
(bestellingen)

Algemene Voorwaarden Woeff Woeff -
Webshop Hondenartikelen

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2024

1. Toepasselijkheid
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Woeff Woeff betreffende de verkoop van hondenartikelen via de webshop.

2. Bestellingen en Overeenkomsten
   1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
   2. Woeff Woeff behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren of te annuleren.

3. Retourneren
   1. De klant heeft het recht om de bestelde producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, zonder opgave van reden.
   2. Maatwerkproducten kunnen niet worden geretourneerd of geruild, aangezien deze speciaal voor de klant zijn vervaardigd.
   3. Hygiëneproducten, zoals bepaalde verzorgingsartikelen, kunnen niet worden geretourneerd indien ze uit de originele verpakking zijn gehaald of gebruikt zijn.
   4. Geopende verpakkingen van hondenvoer kunnen niet worden geretourneerd vanwege hygiënische redenen.

4. Retourprocedure
   1. Indien de klant besluit producten te retourneren, dient dit binnen 14 dagen na ontvangst te worden gemeld via instagram of chat functie op de website.
   2. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

5. Terugbetaling
   1. Na ontvangst van de geretourneerde producten zal Woeff Woeff zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag, exclusief de eventuele kosten voor retournering en verzendkosten.

6. Garantie
   1. Woeff Woeff staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

7. Aansprakelijkheid
   1. Woeff Woeff is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Woeff Woeff.

8. Overmacht
   1. In geval van overmacht heeft Woeff Woeff het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

9. Toepasselijk recht en geschillen
   1. Op alle overeenkomsten tussen Woeff Woeff en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
   2. Geschillen tussen Woeff Woeff en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Woeff Woeff is gevestigd.

10. Wijzigingen
    1. Woeff Woeff behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt geadviseerd de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Door het plaatsen van een bestelling bij Woeff Woeff verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

bottom of page